[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính của Quý Công ty cho các năm tài chính và phát hành Báo cáo kiểm toán bằng văn bản, gồm các nội dung theo quy định của Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, 705, 706, các  Chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các Quy định pháp lý khác có liên quan.

Thông qua việc tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm tài chính chúng tôi sẽ đánh giá và phát hành thư quản lý đề cập đến những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán, tính tuân thủ các quy định của Chế độ kế toán Doanh nghiệp và các văn bản nội bộ của Quý đơn vị.