[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8940/VPCP-ĐMDN ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính Phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH tư vấn quản lý và đầu tư Immigration. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 - Tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  1. a) Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua.
  2. b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
  3. c) Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.
  4. d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

 - Tại điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Ngh định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

“Ngày lập hoá đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hoá đơn là ngày thu tiền”.

 Như vậy tại các văn bản nêu trên đã quy định rõ ngày lập hoá đơn và thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ. Do đó, đề nghị Công ty TNHH tư vấn quản lý và đầu tư Immigration cần căn cứ các quy định nêu trên, thực tế thời điểm thu tiền, thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ để xác định thời điểm xuất hoá đơn và hạch toán doanh thu cho phù hợp với quy định của pháp luật./.