[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Dịch vụ quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành

NỘI DUNG THỰC HIỆN                                        

Báo cáo Quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành sẽ giúp Quý vị hoàn tất các thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư, giá trị quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả của dịch vụ này sẽ cung cấp cho Quý vị những thông tin, tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích khác phục vụ cho Quý vị (như: thế chấp, chuyển nhượng, định giá tài sản,..).

Kiểm tra Chi phí đầu tư                                                                                             

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, chúng tôi thực hiện kiểm tra Chi phí đầu tư theo các nội dung, yêu cầu và hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính về Quy trình thẩm tra Chi phí đầu tư. Các nội dung kiểm tra chủ yếu bao gồm:

(1)  Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư:

 • Kiểm tra, đối chiếu danh mục các văn bản quyết định đầu tư dự án và các văn bản pháp lý đã thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng dự án so với quy định của Nhà nước;
 • Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan đến dự án về: Trình tự lập và duyệt văn bản, nội dung văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;
 • Kiểm tra tính pháp lý và việc thực hiện quy chế đấu thầu, hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư ký với các nhà thầu tư vấn, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị.

Sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư, kế toán viên đưa ra nhận xét về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng dự án, các ý kiến đề xuất của kế toán viên hành nghề.

 (2)  Kiểm tra chi phí đầu tư:

 • Kiểm tra chi phí xây dựng công trình và chi phí lắp đặt thiết bị về các mặt: Giá trị khối lượng quyết toán so với dự toán được duyệt, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, biên bản phát sinh; Việc tuân thủ các quy định của hợp đồng trong việc áp dụng đơn giá, định mức, hệ số trượt giá, phụ phí (trong trường hợp chỉ định thầu), áp dụng đơn giá trúng thầu (trong trường hợp đấu thầu); Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; Việc sử dụng chủng loại vật liệu phù hợp với thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ trúng thầu;           
 • Kiểm tra chi phí thiết bị về các mặt: Giá trị, khối lượng thiết bị quyết toán phù hợp với hợp đồng mua sắm, hóa đơn, chứng từ, thực tế thi công; Các chi phí có liên quan như vận chuyển, bảo quản, bảo hiểm, bảo dưỡng… có phù hợp với hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và các quy định của Nhà nước; Tuân thủ các quy định trong việc lựa chọn nhà cung cấp (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu);
 • Kiểm tra chi phí khác về các mặt: Giá trị quyết toán chi phí khác phù hợp với dự toán được duyệt, phù hợp với chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu)…

(3) Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao (nếu có):

 • Kiểm tra các khoản chi phí chủ đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản bàn giao theo chế độ hiện hành của nhà nước về các mặt: Nội dung chi phí, nguyên nhân và căn cứ đề nghị không tính vào giá trị tài sản bàn giao, thẩm quyền của cấp cho phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao;
 • Kiểm tra chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao về các mặt: Nội dung và giá trị thiệt hại theo các biên bản xác nhận, mức độ bồi thường của công ty bảo hiểm để giảm chi phí (trong trường hợp dự án đã mua bảo hiểm);
 • Kiểm tra chi phí thiệt hại được Chủ đầu tư quyết định huỷ bỏ, cho phép không tính vào giá trị bàn giao về các mặt: Nội dung, giá trị thiệt hại thực tế so với quyết định của cấp có thẩm quyền, thẩm quyền của cấp cho phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao (nếu có).

 (4)  Kiểm tra giá trị tài sản bàn giao:

 • Kiểm tra danh mục và giá trị tài sản bàn giao, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động, cho các đối tượng quản lý theo các biên bản bàn giao;
 • Kiểm tra việc phân bổ các chi phí khác cho từng tài sản;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư hình thành tài sản cố định và tài sản lưu động;

(5) Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng:

 • Kiểm tra tổng số vốn đã thanh toán cho từng nhà thầu theo từng hạng mục và khoản mục chi phí. Trên cơ sở đó xác định danh sách các khoản nợ còn phải thu, phải trả các nhà thầu;
 • Kiểm tra số dư các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản tiền thu được chưa nộp vào ngân sách Nhà nước;
 • Kiểm tra xác định số lượng, giá trị vật tư thiết bị còn tồn đọng;
 • Kiểm tra xác định số lượng, giá trị còn lại các tài sản của Ban quản lý dự án.

KẾT QUẢ DỊCH VỤ                                                                                           

Khi kết thúc cuộc kiểm toán, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý vị các báo cáo sau:

+ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành của dự án Khách sạn ABC Hotel do Công ty TNHH ABC làm Chủ đầu tư. Trong báo cáo kiểm toán này, chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành của dự án Khách sạn ABC Hotel. Báo cáo quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành sẽ bao gồm:

+ Báo cáo quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành của dự án

+ Thuyết minh báo cáo quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành của dự án và các Phụ lục đính kèm:

Phụ lục số 1:  Chi phí đầu tư theo hạng mục của dự án                                               

Phụ lục số 2:  Danh mục tài sản cố định và các tài sản khác đầu tư hoàn thành của dự án

Phụ lục số 3:  Danh mục hồ sơ tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện dự án và quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành của dự án                                                               

Phụ lục số 4:  Trình bày các nội dung cần thiết khác liên quan đến dự án (nếu có)

+ Thư quản lý (nếu có) đề cập đến các vấn đề sau:

Những phát hiện về sự không thích hợp hoặc yếu kém trong quá trình triển khai đầu tư dự án và đưa ra các đề xuất cải thiện tình hình;

Những vấn đề mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán có thể ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư của dự án;

Những vấn đề cần khắc phục và ý kiến đề xuất của Kiểm toán viên nhằm góp phần hoàn thiện các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư và các vấn đề khác mà chúng tôi thấy cần thiết.

MỨC PHÍ DỊCH VỤ                                                                                           

Phí kiểm toán chúng tôi đề nghị được tính theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Mức phí tham khảo theo hướng dẫn của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

1 Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) ≤ 5 10 50 100 500 1,000 ≥10.000
2 Kiểm toán (%) 0.57 0.39 0.285 0.225 0.235 0.09 0.048
                 

Phí dịch vụ của chúng tôi được ước tính dựa trên thời gian cần thiết để cung cấp cho Công ty những dịch vụ tốt nhất và số lượng nhân viên tham gia vào việc thực hiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ báo phí cụ thể hơn sau khi khảo sát, đánh giá mức độ đầu tư của Quý vị.

Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế SEATAX bày tỏ mong muốn được đem các dịch vụ chuyên nghiệp của mình để phục vụ cho Quý vị. Chúng tôi mong muốn nhận được một cuộc hẹn của Quý vị, xin Quý vị không ngần ngại và vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ SEATAX

Địa chỉ STH09.18 Đường 5B, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Người liên hệ: Phạm Tiến Nhân – Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0986 741 192
Email: nhan.pt@seatax.com.vn

Trân trọng!