[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Ban giám đốc

ÔNG PHẠM TIẾN NHÂN - TỔNG GIÁM ĐỐCTrình độ học vấn

 • Cử nhân kế toán – Trường Đại học Nha Trang;
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 3096/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 14/08/2014;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán – Số 3096/2017/KET-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 27/03/2017;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán – Số 3096-2023-346-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 02/10/2023;
 • Chứng chỉ tư vấn thuế – Số 2015002471 do do Tổng Cục Thuế cấp ngày 15/07/2015;
 • Quản tài viên số 805/TP/QVT-CCHN – Bộ Tư pháp cấp ngày 09/08/2016.

Kinh nghiệm làm việc

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính;
  Từ 2006 đến 2007, Kế toán viên làm việc tại Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – CN Bitis Nha Trang;
 • Từ 2007 đến 2008, Tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT;
 • Từ 2008 đến 2012, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
 • Từ 2012 đến 2016, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC;
 • Từ 2016 đến nay làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế SEATAX trong vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

BÀ NGUYỄN THỊ LÊ VY - GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG


Trình độ học vấn

 • Cử nhân kế toán – Trường Đại học Nha Trang;
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 2195/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 30/12/2011;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán – Số 2195/2019/KET-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2019;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán – Số 2195-2023-346-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 02/10/2023;
 • Chứng chỉ tư vấn thuế – Số 2017003451 do do Tổng Cục Thuế cấp ngày 05/10/2017;

Kinh nghiệm làm việc

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính;
 • Từ 2006 đến 2019, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
 • Từ 07/2019 đến nay, Kế toán và soát xét chất lượng dịch vụ làm việc tại Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế SEATAX trong vị trí Giám đốc chất lượng.

BÀ NGÔ LÊ PHƯƠNG KHÁNH - GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Trình độ học vấn

 • Cử nhân kế toán – Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng;
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 5886/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 13/12/2022;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán – Số 5886-2023-346-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 02/10/2023;

Kinh nghiệm làm việc

 • Gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính;
 • Từ 2017 đến 2022, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA;
 • Từ tháng 12/2022 đến nay, Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế SEATAX trong vị trí Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.

BÀ HỒ THỊ HỢI - TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁNTrình độ học vấn

 • Cử nhân kế toán – Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng;
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 5875/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 13/12/2022;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành kiểm toán – Số 5875-2023-346-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 02/10/2023;

Kinh nghiệm làm việc

 • Gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính;
 • Từ 2017 đến 2022, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA;
 • Từ tháng 12/2022 đến nay, Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế SEATAX trong vị trí Trưởng phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính.