[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Ban giám đốc

ÔNG PHẠM TIẾN NHÂN - TỔNG GIÁM ĐỐCTrình độ học vấn

 • Cử nhân kế toán – Trường Đại học Nha Trang;
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 3096/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 14/08/2014;
  Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán – Số 3096/2017/KET-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 27/03/2017;
 • Chứng chỉ tư vấn thuế – Số 2015002471 do do Tổng Cục Thuế cấp ngày 15/07/2015;
 • Quản tài viên số 805/TP/QVT-CCHN – Bộ Tư pháp cấp ngày 09/08/2016.

Kinh nghiệm làm việc

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính;
  Từ 2006 đến 2007, Kế toán viên làm việc tại Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – CN Bitis Nha Trang;
 • Từ 2007 đến 2008, Tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT;
 • Từ 2008 đến 2012, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
 • Từ 2012 đến 2016, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC;
 • Từ 2016 đến nay làm việc tại Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế SEATAX trong vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

BÀ NGUYỄN THỊ LÊ VY - GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG


Trình độ học vấn

 • Cử nhân kế toán – Trường Đại học Nha Trang;
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 2195/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 30/12/2011;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán – Số 2195/2019/KET-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2019;
 • Chứng chỉ tư vấn thuế – Số 2017003451 do do Tổng Cục Thuế cấp ngày 05/10/2017;

Kinh nghiệm làm việc

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính;
 • Từ 2006 đến 2019, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
 • Từ 07/2019 đến nay, Kế toán và soát xét chất lượng dịch vụ làm việc tại Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế SEATAX trong vị trí Giám đốc chất lượng.

BÀ HUỲNH THỊ TRÚC LINH - GIÁM ĐỐC DỊCH VỤTrình độ học vấn

 • Cử nhân kế toán – Trường Đại học kinh tế Huế;
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 2647/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2013;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán – Số 2647/2017/KET-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 27/03/2017;
 • Chứng chỉ tư vấn thuế – Số 2017003451 do do Tổng Cục Thuế cấp ngày 05/10/2017;

Kinh nghiệm làm việc

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính;
 • Từ 2006 đến 2016, Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
 • Từ 2016 đến nay, Kế toán và Tư vấn thuế làm việc tại Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế SEATAX trong vị trí Giám đốc nghiệp vụ.