[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

HÌNH ẢNH TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ NHẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

BỔ NHIỆM CHỨC DANH - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BỔ NHIỆM CHỨC DANH - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BỔ NHIỆM CHỨC DANH - TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - PHÁP CHẾ

ĐẠI DIỆN NHẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH  - GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

BỔ NHIỆM CHỨC DANH - TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN - SỐ 2

BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG - PHÒNG KẾ TOÁN - SỐ 1

BỔ NHIỆM CHỨC DANH - TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN

BỔ NHIỆM CHỨC DANH - PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN