[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

2006 - Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về quản lý thuế. Luật gồm 14 Chương và 120 Điều