[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

2008 - Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng. Luật gồm 4 Chương và 16 Điều