[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

2007 - Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân. Luật gồm 4 Chương và 35 Điều