[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

2005 - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

 

Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật gồm 7 chương 28 Điều