[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Thời hạn kê khai các loại thuế theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc Hội ban hành đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, theo đó Điều 44 đã quy định thời hạn nộp hồ khai thuế theo lần phát sinh, khai thuế tháng (kể từ kỳ tháng 7/2020), khai thuế quý (kể từ quý 3/2020), khai thuế năm (kể từ kỳ quyết toán năm 2020) cụ thể như sau:

  (i) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng (theo điểm a, Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019);

(ii) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý (theo điểm b, Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 ). Quy định thời hạn nộp thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (thay vì ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế như Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11) để thuận tiện cho cơ quan thuế và người nộp thuế xác định ngày nộp hồ sơ khai thuế.

(iii) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: (theo Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019)

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. (theo Khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019)

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện. (theo Khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019)