[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Bản tin SeaTax

Nghị quyết số: 116/2020/QH14 - GIẢM THUẾ TNDN NĂM 2020

VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC

Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Chi phí khấu hao và thuế GTGT được trừ đối với ô tô trên 1,6 tỷ đồng

Chi phí khấu hao và thuế GTGT được trừ đối với ô tô trên 1,6 tỷ đồng

Các khoản khoán chi tiền phụ cấp theo lương

Các khoản khoán chi tiền phụ cấp theo lương (Điện thoại, xăng xe, công tác phí,...)

Hướng dẫn xử lý hồi tố chi phí lãi vay cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2017 đến năm 2019

Hướng dẫn xử lý hồi tố chi phí lãi vay cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2017 đến năm 2019

Lập bảng kê 01/TNDN đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của người bán không có hóa đơn.

Lập bảng kê 01/TNDN đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của người bán không có hóa đơn.

Khấu trừ và kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân có tài sản cho thuê

Khấu trừ và kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân có tài sản cho thuê

Chi phí điện thoại di động trả cho nhân viên

Công ty khoán chi tiền điện thoại cho người lao động nếu được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động và mức khoán chi này được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc giám đốc hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp) là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN